วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

เตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง


การเตรียมบ่ออย่างไร? จึงเลี้ยงกุ้งทะเลได้
วัตถุประสงค์ในการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง
- เพื่อให้คุณภาพดินและน้ำเหมาะแก่การอยู่อาศัยของกุ้งที่เพาะเลี้ยง
- เพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติที่เป็นอาหารของกุ้ง
- เพื่อฆ่าเชื้อโรค และกำจัดศัตรูของกุ้งที่เลี้ยง
สภาพดินและน้ำที่เหมาะสม
สภาพดินที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์น้ำคือดินเหนียวปนทราย
ที่เก็บกักน้ำอยู่ได้ มีสภาพเป็นกลาง พีเอช 7.0 มีความอุดมสมบูรณ์
พอควรคือมีอินทรียสาร 1.5 – 2.0 % หรืออินทรียคาร์บอน
1.08 - 1.44% อินทรียไนโตรเจน 0.075 - 0.1 % ฟอสฟอรัส
ประมาณ 50 มก. ต่อ กก. ของดิน

ไม่มีความคิดเห็น: